English-Hmong anatomy & medical phrase book Aaskiv-Hmoob tib neeg lub cev & tshuaj kho Category Icon

Summary

This book is intended to assist in the understanding of health problems for both Hmong interpreters and patients.  It includes anatomical drawings with English labels and Hmong translations.  It also includes typical health conversations in a two-column English-Hmong format. A revised and expanded edition is planned for 2009.

Subjects

  • Hmong language --Conversation and phrase books
  • Hmong Americans --Medical care --Handbooks, manuals, etc.
  • Hmong (Asian people) --Medical care --Handbooks, manuals, etc.
  • Medicine --Terminology

Notes

Includes bibliographical references (p. 114). Text in English and Hmong.

Summary

Lub hom phiaj ntawm phau ntawv no yog los pab rau cov txhais lus Hmoob thiab cov neeg ua mus ntsib kws tshuaj kom tau taub txog kev mob nkeeg.  Nyob hauv phau ntawv no muaj duab qhia txog tib neeg lub cev, cov npe muaj hais ua lus Hmoob thiab lus Meskas.  Nws kuj muaj cov lus sib tham txog Hmoob kev mob nkeeg thiab.  Phau no yog thawj phau peb lub koos haum tshwm tau, xyoo 2009 tuaj no peb npaj muab kho ntxiv kom zoo tshaj qub thiab.

Subjects

  • Lus Hmoob -- kev sib tham thiab tej lo lus nyob rau hauv phau ntawv
  • Hmoob Meskas -- Kev pab rau thaum raug mob -- phau ntawv qhia (handbooks manuals, etc.

114 p. : col. ill.

Availability

There is no availability information for this resource.

Languages

There are no other alternative language listings for this resource.