Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Subchondral tissue
 2. Cancellous tissue Marrow
 3. Compact bone (cortical
 4. Compact tissue

Green Hmong Keywords

 1. Ncov txhaa mog qhwv
 2. Tsig ntshuas ntshiv txhaa
 3. Hlwb txhaa
 4. Tsig tawv txhaa

White Hmong Keyowrds

 1. Ncov txha mos qhwv
 2. Tsig ntshaus ntshiv txha
 3. Hlwb txha
 4. Tsig tawv txha