Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Muscle
 2. Adipose Tissue
 3. Lobules
 4. Ducts (Alveolar Duct/Lactiferous Duct)
 5. Areola

Green Hmong Keywords

 1. Nqaj
 2. Sawv roj nyom mig
 3. Taub Kuamig/tsev mig
 4. Ducts (Xov kuamig/Qhov kuamig)
 5. Lub yeem mig dlub

White Hmong Keyowrds

 1. Nqaj
 2. Sawv roj nyom mis
 3. Taub Kuamis/tsev mis
 4. Ducts (Xov kuamis/Qhov kuamis)
 5. Lub yeem mis dub