Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Anal canal
 2. Duodenum
 3. Esophagus
 4. Gallbladder
 5. Large intestine
 6. Liver
 7. Oral Cavity
 8. Pancreas
 9. Pharynx
 10. Rectum
 11. Small intestine
 12. Stomach
 13. Tongue

Green Hmong Keywords

 1. Raaj qhov tawm rooj/ nyuv qhov quav
 2. Nyuv miv ntu pib
 3. Hlaab nqos mov
 4. Lub tsib
 5. Nyuv luj/ Nyuv laug
 6. Lub Sab
 7. Qhovcuaj
 8. Tug txav
 9. Qaum qaa ntxhaab chav tshuam qhovntsej Qhovntswg hab qaum qaa
 10. Nyuv tuamtxam/ nyuv tawm rooj
 11. Nyuv miv/ nyuv mog
 12. Lub plaab mog
 13. Tug nplaig

White Hmong Keyowrds

 1. Raj qhov tawm rooj/ Hnyuv qhov quav
 2. Hnyuv me ntug pib
 3. Hlab nqos mov
 4. Lub tsib
 5. Hnyuv loj/ Nyuv laug
 6. Lub Siab
 7. Qhovcuaj
 8. Tus txiav
 9. Qaum qa ntxhab chav tshuam qhovntsej, qhovntswg thiab qaum qa
 10. Hnyuv tuamtxam/ hnyuv tawm rooj
 11. Nyuv me/ nyuv mos
 12. Lub plab mos
 13. Tus nplaig