Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Cerebellum
 2. Cerebrum
 3. Cranium
 4. Meninges
 5. Scalp
 6. Spinal Cord
 7. Vertebra

Green Hmong Keywords

 1. Paaj hlwb miv
 2. Paaj hlwb luj
 3. Ntshaus Ntshiv Txhaa Taubhau
 4. Npluag kem paaj hlwb hab tus hlwb txhaa caajqaum
 5. Tawv taubhau
 6. Hlwb Txhaa caajquam
 7. Yaav txhaa Caajqaum

White Hmong Keyowrds

 1. Paj Hlwb me
 2. Paj hlwb loj
 3. Ntshaus Ntshiv Txha Taubhau
 4. Npluag kem Paj Hlwb Thaib tus Hlwb Txha Cajqaum
 5. Tawv Taubhau
 6. Hlwb Txha Cajquam
 7. Yas Txha Cajqaum