Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Auditory area
 2. Brain stem
 3. Broco?s area
 4. Cerebellum
 5. Combining visual images, visual recongnition of objects
 6. Concentration, planning problem solving
 7. Central sulcus
 8. Frontal eye field
 9. General interpreative area
 10. Interpretation of sensory experiences, memory of visual and auditory paterns
 11. Lateral sulcus
 12. Motor areas involved with the control of voluntary muscles
 13. Motor writing center
 14. Occipital lobe
 15. Parietal lobe
 16. Sensory areas involved with cutaneous and other senses
 17. Temporal lobe
 18. Using words, understanding speech
 19. Visal area

Green Hmong Keywords

 1. Hlwb tswj kev noog hab hnov
 2. Ntshuas qia paajhlwb
 3. Hlwb tswj tej ntshiv ua haujlwm rau lub cev
 4. Paaj hlwb miv
 5. Hlwb tswj kev tsomxam, paub ncu tau ub tau nov
 6. Hlwb tswj kev tabfab zoo, teeb homnphaj, dlaws teebmeem
 7. Kis hlwb hauvplaj hab hlwb xubqwb
 8. Hlwb tswj cheebtsam pomkev
 9. Hlwb tswj kev txhiajtxhais txhua yaam
 10. Hlwb tswj kev tshiajtshais sablw tej ntsib los lawd, cimxeeb ncu tej suam uas tau hnov hab tau pum
 11. Kis hlwb haum plawv
 12. Hlwb tswj saw leeg ntshiv
 13. Hlwb tswj kev sau ntsawv
 14. Thooj hlwb xubqwb
 15. Thooj hlwb tiajhau
 16. Hlwb tswj tawv nqaij thiab lwm yam sab lw
 17. Thooj hlwb qhov ntsos
 18. Hlwb tswj kev siv lus thiab totaub lus
 19. Hwlb tswj qhov xampom

White Hmong Keyowrds

 1. Hlwb tswj kev mloog thiab hnov
 2. Ntshuas qia pajhlwb
 3. Hlwb tswj tej ntshiv ua haujlwm rau lub cev
 4. Paj hlwb me
 5. Hlwb tswj kev tsomxam, paub nco tau ub tau no
 6. Hlwb tswj kev tabfab zoo, teeb homnphiaj, daws teebmeem
 7. Kis hlwb hauvpliaj thiab hlwb xubqwb
 8. Hlwb tswj cheebtsam pomkev
 9. Hlwb tswj kev txhiajtxhais txhua yam
 10. Hlwb tswj kev tshiajtshais sablw tej ntsib los lawd, cimxeeb nco tej suam uas tau hnov thiab tau pom
 11. Kis hlwb haum plawv
 12. Hlwb tswj saw leeg ntshiv
 13. Hlwb tswj kev sau ntsawv
 14. Thooj hlwb xubqwb
 15. Thooj hlwb tiajhau
 16. Hlwb tswj tawv nqaij thiab lwm yam sab lw
 17. Thooj hlwb qhov ntsos
 18. Hlwb tswj kev siv lus thiab totaub lus
 19. Hwlb tswj qhov xampom