Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Achilles Tendon
 2. Bicepts femoris
 3. Brachoradialis
 4. Deltoid
 5. External oblique
 6. Gastrocnemius
 7. Glusteus maximus
 8. Gracilis
 9. Infraspinatus
 10. Latissimus dorsi
 11. Peroneus longus
 12. Semitendinosus
 13. Soleus
 14. Trapezius
 15. Triceps brachii

Green Hmong Keywords

 1. Leeg dlawb plaabhalub cob lujtaws
 2. Ntshiv txooj qaab ncejpuab
 3. Ntshiv tuav npaabntug hab npaabnqia
 4. Ntshiv npaabqoj
 5. Ntshiv ntha txheej nraud
 6. Ntshiv txooj plaabhlaub
 7. Ntshiv ncov taubqaab
 8. Ntshiv pawg tuav kaavhlaub, kaavceg
 9. Ntshiv caajqaum qaab dluavpu
 10. Ntshiv nrosquam
 11. Nreej ntshiv tig kotaw
 12. Tw ntshiv txooj cob qhovraws
 13. Ntshiv plooj tshaa plaabhlaub
 14. Ntshiv xubpwg
 15. Ntshiv peb ntsau qaab npaabntug

White Hmong Keyowrds

 1. Leeg dawb plabhalub cob lujtaws
 2. Ntshiv txooj qab ncejpuab
 3. Ntshiv tuav npabntug thiab npabnqia
 4. Ntshiv npabqoj
 5. Ntshiv ntha txheej nraud
 6. Ntshiv txooj plabhlaub
 7. Ntshiv ncov taubqab
 8. Ntshiv pawg tuav kavhlaub, kavceg
 9. Ntshiv cajqaum qab duavpu
 10. Ntshiv nrobquam
 11. Nreej ntshiv tig kotaw
 12. Tw ntshiv txooj cob qhovraws
 13. Ntshiv plooj tsha plabhlaub
 14. Ntshiv xubpwg
 15. Ntshiv peb ntsau qab npabntug