Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Adipose Tiussue
 2. Adveolor duct
 3. Adveolar glands
 4. Ampulla Hlab
 5. Areola
 6. Lactiferious duct
 7. Intercostal Muscle
 8. Nipple
 9. Pectoralis Major
 10. Pectoralis Minor
 11. Rib

Green Hmong Keywords

 1. Sawv roj Nyommig
 2. Cov kuamig
 3. Taubqog kuamig
 4. Hlaab Kuamig
 5. Lub yeem mig daub
 6. Whov kuamig
 7. Ntshiv Nkhib Taav
 8. Txiv mig
 9. Ntshiv Nyommig tab
 10. Ntshiv nyommig txooj
 11. Taav

White Hmong Keyowrds

 1. Sawv roj Nyommis
 2. Cov kuamis
 3. Taubqog kuamis
 4. Hlab Kuamis
 5. Lub yeem mis dub
 6. Whov kuamis
 7. Ntshiv Nkhib Tav
 8. Txiv mis
 9. Ntshiv Nyommis tab
 10. Ntshiv nyommis txooj
 11. Tav