Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Bifid spinous process
 2. Body
 3. Facet that articulates with rib tubercle
 4. Facet that articulates with rib head
 5. Lamina
 6. Superior articulating process
 7. Superior articulating surface
 8. Spinous process
 9. Transverse foramen
 10. Transverse process

Green Hmong Keywords

 1. Ko ncau voj tshaa caajqwb
 2. Cev voj txhaa caajqwb, txhaa nrobqaum, txhaa dluav
 3. Zawj dlhos hab qoj ko tav ncau
 4. Zawj dlhos hab qoj hau av theem hauv
 5. Ceg voj txhaa caajqwb
 6. Zawj dlhos hab qhoj tav theem zaumtoj
 7. Zawj xha qoj kav theem saumtoj
 8. Ko ncau voj txha cajqwb
 9. Zaj txha cob tav theem hauv qab
 10. Cos txha

White Hmong Keyowrds

 1. Ko ncau voj tsha cajqwb
 2. Cev voj txha cajqwb, txha nrobqaum, txha duav
 3. Zawj dhos thiab qoj ko tav ncau
 4. Zawj dhos thiab qoj hau av theem hauv
 5. Ceg voj txha cajqwb
 6. Zawj dhos thiab qhoj tav theem zaumtoj
 7. Zawj xha qoj kav theem saumtoj
 8. Ko ncau voj txha cajqwb
 9. Zaj txha cob tav theem hauv qab
 10. Cos txha