Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. From Body
 2. From Lungs
 3. To head, neck and arms
 4. To lower body and legs
 5. To lungs

Green Hmong Keywords

 1. Tawm ntawm lub cev
 2. Tawm ntawm lub ntsws
 3. Mog rau ntawm taubhau, cijdlaab hab caajnpaab
 4. Mog rau ntawm saab ntsag hab ob saab ncej puab
 5. Mog rau ntawm lub ntsws

White Hmong Keyowrds

 1. Tawm ntawm lub cev
 2. Tawm ntawm lub ntsws
 3. Mus rau ntawm taubhau, cajdab thiab cajnpab
 4. Mus rau ntawm sab ntsag thiab ob sab ncej puab
 5. Mus rau ntawm lub ntsws