Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Auditory tube
 2. Auricle
 3. External auditory meatus
 4. Incus
 5. Inner ear
 6. Malleus
 7. Oval window
 8. Pharynx
 9. Round Window
 10. Stapes
 11. Tympanic cavity
 12. Tympanic membrane
 13. Vestibulocochlear nerve

Green Hmong Keywords

 1. Raaj qhovntsej nruabnroog
 2. Nplooj ntseg
 3. Raaj qhovntsej saabnrau
 4. Qws xaa suab
 5. Nruabroog qhovntsej
 6. Qws txais suab ntseeg nruas qhovntsej
 7. Qhovrais ntsej txais suab
 8. Qaum qaa ntxhaab
 9. Qhovrais ntsej qaabqwj
 10. Qws nplawm qhovrais ntsej txais suab
 11. Kis khoob ntsej nruabnrog
 12. Nruas qhovntseg daim npog qhovntsej
 13. Leeg xaaxuv suab ntsej

White Hmong Keyowrds

 1. Raj qhovntsej nruabnroog
 2. Nplooj ntseg
 3. Raj qhovntsej sabnrau
 4. Qws xa suab
 5. Nruabroog qhovntsej
 6. Qws txais suab ntseeg nruas qhovntsej
 7. Qhovrais ntsej txais suab
 8. Qaum qa ntxhab
 9. Qhovrais ntsej qabqwj
 10. Qws nplawm qhovrais ntsej txais suab
 11. Kis khoob ntsej nruabnrog
 12. Nruas qhovntseg daim npog qhovntsej
 13. Leeg xaxov suab ntsej