Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Mouth
 2. Pharynx
 3. Tongue
 4. Esophagus
 5. Pancreas
 6. Stomach
 7. Liver
 8. Gallbladder
 9. Transverse colon
 10. Descending colon
 11. Duodenum
 12. Jejunum
 13. Ascending colon
 14. Sigmoid colon
 15. Ileum
 16. Rectum
 17. Anus

Green Hmong Keywords

White Hmong Keyowrds

 1. Lub qhovncauj
 2. Qaum qa ntxhab/chav tshuam qhovntsej/qhovntswg thiab qaum qa
 3. Tus nplaig
 4. Hlab nqos mov
 5. Tus txiav
 6. Lub plab mov
 7. Lub siab
 8. Lub tsib
 9. Hnyuv loj/hnyuv laus ntu rovtav
 10. Hnyuv loj/hnyuv laus ntu nqishav
 11. Tog nyuv mog kws txuas nkaus ntawm lub ncauj plaab
 12. Hnyuv me ntu nruabnrab
 13. Hnyuv loj/hnyuv laus ntu ncetoj
 14. Hnyuv loj/hnyuv laus txuas hnyuv tuamtxam
 15. Hnyuv me ntu xaus
 16. Hnyuv tuamtxam/hnyuv tawm rooj
 17. Lub qhov quav