Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Hypothalamus
 2. Pineal body
 3. Pituitary
 4. Thyroid and parathyroids
 5. Heart
 6. Thymus
 7. Adrenal gland
 8. Kidney
 9. Pancreas
 10. Ovary
 11. Testis

Green Hmong Keywords

 1. Ntug nkaub caag hlwb xaa xuv
 2. Qog hlwb
 3. Qog xau kua fajsiv rua lub cev kev luj hlub txhua yaam
 4. Lub qog raajpaa hab npluag qhwv qog raajpaa
 5. Lub plawv
 6. Nkaub caag hlwb xaa xuv
 7. Taubqog raum
 8. Lub raum
 9. Tug txav
 10. Tsev zuasqai
 11. Noob qais

White Hmong Keyowrds

 1. Ntug nkaub cag hlwb xa xov
 2. Qog hlwb
 3. Qog xau kua fajsiv rua lub cev kev loj hlobvtxhua yaam
 4. Lub qog rapa thiab npluag qhwv qog rajpa
 5. Lub plawv
 6. Nkaub cag hlwb xa xov
 7. Taubqog raum
 8. Lub raum
 9. Tus txiav
 10. Tsev zuas qe
 11. Noob qes