Health Illustrations Cov Dluab Qha Cov Duab Qhia Category Icon

English Keywords

 1. Vitreous body
 2. Macula
 3. Blood vessels
 4. Optic nerve
 5. Sclera
 6. Choroid
 7. Retina
 8. Suspensory ligament of lens
 9. Anterior chamber
 10. Cornea
 11. Iris
 12. Lens
 13. Pupil
 14. Posterior Chamber
 15. Ciliary body and muscles

Green Hmong Keywords

 1. Taub dlej qhovmuag
 2. Npluag qhwv taub dlej qhovmuag
 3. Hlaab ntshaav
 4. Leeg xaaxuv qhovmuag
 5. Npluag dlawb taub qhovmuag
 6. Npluag nqug ntshaav qhovmuag
 7. Npluag kws qhwv taub dlej qhovmuag
 8. Ntshua leeg tuav ntsab muag
 9. Chaav dlej nyob ua ntej lub qhovmuag
 10. Dlaim tawv muag nyag nyag kws npug lub ntsaab muag
 11. Yeem muag dlub (qhovrais cais dluab)
 12. Lub tsomleej
 13. Ntsab muag / qhovrais kaw dluab
 14. Chaav dlej nyob tom qaab yeem muag dlub
 15. Pob leeg xaaxuv moog tsua lub yeem muag dlub hab cov nqaj ntawm lb yeem muag dlub

White Hmong Keyowrds

 1. Taub dej qhovmuag
 2. Npluag qhwv taub dej qhovmuag
 3. Hlab ntshav
 4. Leeg xaxov qhovmuag
 5. Npluag dawb taub qhovmuag
 6. Npluag nqu ntshav qhovmuag
 7. Npluag qhwv taub dej qhovmuag
 8. Ntshua leeg tuav ntsiab muag
 9. Chav dej nyob ua ntej lub qhovmuag
 10. Daim tawv muag nyias nyias uas npog lub ntsiab muag
 11. Yeem muag dub (qhovrais cais duab)
 12. Lub tsomleej
 13. Ntsiab muag / qhovrais kaw duab
 14. Chav dej nyob tom qab yeem muag dub
 15. Pob leeg xaxov mus rau lub yeem muag dub thiab cov nqaij ntawm lb yeem muag dub