Help Paab Pab

English / Aakiv

Green Hmong / Moobleeg

White Hmong / Hmoobdawb

Help

Paab

Pab

Q: Where can Hmong go to learn to use computers?
A: Visit your local public library, community center, school or college to find a class or tutoring opportunity. Or, ask a Hmong student to help you learn using teaching resources found via this site and the Internet. For more information, see Healthy Wisconsin People's Computers and Technology page.
Q: How do I learn to use a mouse?
A: Use a Mouse tutorial - we recommend Mouserobics from the Central Kansas Library System or the translated Hmong Mouse Tutorial.
Q: How do I get started using the Internet?
A: Find a class or tutor - Using Computers & the Internet covers the basic points.
Q: How do I find pages on this website?
A: Type the words you are looking for in the search boxes found on each page and click on Google search. This limits your search to this website.
How do I use Google to search this website and the World Wide Web?
A: See Google help at http://www.google.com/help/refinesearch.html.
How do I download and save Acrobat Reader Files?
A: First, you will need the current version of Adobe Acrobat Reader on your computer - see next question. When an Acrobat pdf file is open, click on the Save icon (computer disk) on the Acrobat Reader toolbar. Click OK when warned that you cannot save changes. Use Browse to save to the directory on your computer where you want to save the file.
How do I download Adobe Acrobat Reader? Is it safe?
A: Read What is a PDF file & What do I do with PDFs for background information and instructions. Or, go directly to Adobe and click on
Nug (N): Hmoob yuav mus xyaum kawm computer qhov twg?
Teb (T): Mus xyuas lub tsev saib ntawv loj uas nyob ze ntawm nej, tej chaw uas muab kev pab rau pej xeem, tsev kawm ntawv los yog kev kawm ntawv qib siab. Tsis tas li xwb, nug cov menyuam kawm ntawv kom lawv pab nej mus rau qhov chaw uas muaj qhia nej siv txog computer thiab internet. Xav paub ntxiv, thov mus saib lub koos haum Healthy Wisconsin People’s Computer and Technology
N: Kuv yuav siv lub nias nias (mouse) li cas?
T: Thov mus saib Mouserobics Zoo Siab Txais Tos Koj, uas lom ntawm Central Kansas lub tsev saib ntawv uas tau muab txhais ua lus Hmoob hus ua Hmong Mouse Tutorial
N: Kuv yuav pib siv internet li cas?
T: Mus nrhiav ib tug neeg qhia koj los yog cov chaw uas lawv muaj kev qhia – Kev xyaum siv computer thiab internet.
N: Kuv yuav nrhiav ntaub ntawv hauv internet licas?
T: Ntau cov ntawv, los yog lus rau lub voj voog ces nias qhov hais tias “nrhiav” los yog Google Search. Ua li no computer mam nrhiav yam uas koj xav tau rau koj.
N: Kuv yuav siv Google los nrhiav website thiab ntaub ntawv hauv internet licas?
T: Mus saib kev pab los ntawm http://www.google.com/help/refinesearch.html
N: Kuv yuav muab cov khoom hauv internet los siv (download) licas, thiab yuav muab cov Acrobat ntaub ntawv khaws cia (save) licas?
T: Koj yuav tsum thawj muaj ib qho program hu ua Adobe Acrobat Reader nyob rau hauv koj lub computer ua ntej koj thiaj li siv tau thiab nyeem tau cov ntawv. Saib lo lus nug nram qab no seb yuav ua li cas thiaj tau Adobe Acrobat. Yog thaum koj tau qhov program no lawm, nias ntawm nws tu duab kom qhov program tshwm tuaj, nias ntawm qhov hais tias “save” nyob rau saum “toolbar.” Tas ces nias “OK.” Yog tias nws muab teebmeem rau koj es tsis pub koj save rau koj daim disk, muab save rau hauv koj lub computer uas koj yuav nrhiav tau rov los siv.
N: Kuv yuav rub Adobe Acrobat hauv computer los rau kuv lub computer li cas? Nws puab tsim teeb meem rau kuv?
T: Nyeem What is a PDF file & What do I do with PDFs (PDF file yog dabtsi thiab kev siv nws yog li cas tiag). Los yog, mus rau Adobe thiab nias ntawm qhov hais tias “Get Reader Bitmap."
N:
T:
N:
T:
N:
T:
N:
T:
N:
T:
N:
T:
N:
T: