Hmong Family Health Guide Phoo Ntawv Qha Txug Moob Kev Nojqaab Nyobzoo Phau Ntawv Kev Qhia Txog Hmoob Kev Nojqab Nyobzoo Category Icon
  1. Introduction
  2. A. Access to Health Care
  3. B. Healthy Living
  4. C. Health Conditions
SectionTitleWrittenMultimediaAudio
HmongEnglishHmongEnglishHmongEnglish
AAccess to health care and information Cuag tau kev khu hab ntaubntawv txug kev nojqaab nyobzooCuag tau kev kho thiab ntaubntawv txog kev nojqab nyobzoo
A1 Access to health ServicesCuag Tau Cov Ua Num Kev Noj Qaab Haus HuvCuag Tau Cov Ua Haujlwm Kev Noj Qab Haus HuvWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A1aRights and ResponsibilitiesTxujcai hab FeemTxojcai thiab FeemWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A1bHealth Care InterpretersTug txhaislug KhuThem Nqi Khomob Hauv AmelikastebWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A2 Paying for Health Care in the U.S.Them Nqe Khumob Huv AmelikastebThem Nqi Khomob Hauv AmelikastebWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A3 Getting Medical CareTau Kev Khu MobTau Kev Kho mobWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A3aEmergency Care - 911Khumob kubceev - 911Khomob Kubceev - 911Written Green Hmong IconWritten English Icon    
A3bAbout Your PainHas Txug Mob Npaum TwgHais txog Mob Npaum TwgWritten Green Hmong IconWritten English Icon   Audio English Icon
A3cClinic AppointmentsTeem Sijhawm Rua Tsev KhumobTeem Sijhawm Rua Tsev KhomobWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A3dPhysical Examination / ScreeningTshuajxyuas Lub Cev/Nrhav MobTshuajxyuas Lub Cev/Nrhiav MobWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A3ePatient Information and CommunicationTug Mob Tej Ntaub Ntawv Hab Kev TxuaslugTus Mob Tej Ntaub Ntawv Thiab Kev TxuWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A3fDiagnostic Tests for Colon ProblemsTshuajntsuam Tshawb Teebmeem huv Nyuv LujTshuajntsuam Tshawb Teebmeem hauv Hnyuv LojWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
A3gFemale Exam & Pap SmearTshuajxyuas Quaspuj & Tshuajntsuam Ncauj Tsev MivnyuasTshuajxyuas Pojniam & Tshuajntsuam Ncauj Tsev MenyuamWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A3hMammogramMammogram (Yeeg Dluab Mig)Mammogram (Yees Duab Mis)Written Green Hmong IconWritten English Icon    
A4 Medications (Prescription Drugs) and Herbs - Taking Medicines SafelyTshuaj Xaaj hab Tshuaj Ntsuab Noj Tshuaj Nrug kev RuajntsegTshuaj Xaj thiab Tshuaj Ntsuab Noj tshuaj Nrog kev RuajntsegWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
A4aFacts About Generic DrugsQhov Tseeb Txug Tshuaj Tsi Tseem NpeQhov Tseeb Txog Tshuaj Tsis Tseem NpeWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A4bUsing HerbsKev Siv Tshuaj NtsuabKev Siv Tshuaj NtsuabWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A5 Be Our Partner for Better Health CareUa Peb Tug Khub Rua Kev Tu Kuas Nojqaab Nyobzoo NtxivUa Peb Tug Khub Rau Kev Tu Kom Nojqab Nyobzoo NtxivWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A5aCoping with Chronic IllnessNyob nrug Kev Muaj Mob Quas NtsuavNyob Nrog Kev Muaj Mob Qas NtsuavWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A5bMaking Decisions about End of Life CareNpaaj rua Kev PhaisNpaj rau Kev PhaisWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A5cPreparing for Your SurgeryTxavtxim Sab Rua Tej Yaam Thaus Txujsa XausTxiavtxim Siab Rau Tej Yam Thaum Txojsia XausWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
A6 Finding Health Information in Libraries and on the InternetNrhav tau tej txheejxwm nyob huv tsev ntawv hab eethawnej (Internet.)Nrhiav tau tej txheejxwm nyob hauv tsev ntawv thiab eethawnej (Internet)Written Green Hmong IconWritten English Icon