Hmong Family Health Guide Phoo Ntawv Qha Txug Moob Kev Nojqaab Nyobzoo Phau Ntawv Kev Qhia Txog Hmoob Kev Nojqab Nyobzoo Category Icon
  1. Introduction
  2. A. Access to Health Care
  3. B. Healthy Living
  4. C. Health Conditions
Introduction Chivlug Chivlus
English Green Hmong/Moob Leeg White Hmong/Hmoob Dawb
This is the online version of the Hmong Family Health Guide, ©2008. Pages are sized for printing color stand-alone handouts. The written content is identical to the print version. The published book explains the history and purpose of this work. Nuav yog qhov online ntaubntawv txug Qha Kev Nojqaab Nyobzoo Rua Tsev Tuabneeg Moob, ©2008. Tej saab plhu ntawv yog npaaj kuas hum luam tawm tau muaj zaas hab nyag siv tau nyag. Cov lug kws sau nuav yeej zoo tuabyaam cov kws muab luam tawm. Cov ntawv luam siv nuav yuav has txug keebkwm hab lub homphaj rua teg num nuav. Nov yog qhov online ntaubntawv txog Qhia Kev Nojqaab Nyobzoo Rau Tsev Neeg Hmoob, ©2008. Tej saab plhu ntawv yog npaj kom haum luam tawm tau muaj zas thiab nyias siv tau nyias. Cov lus uas sau no yeej zoo tibyam cov uas muab luam tawm. Cov ntawv luam siv no yuav hais txog keebkwm thiab lub homphiaj rau tes haujlwm no
Anatomy illustrations included in the topic pages are also available in Health Illustrations. Cov dluab cev nqaj kuj muaj nyob huv cov ntawv Cov Kev Taw Qha Kev Noj Qaab Haus Huv hab. Cov duab cev nqaij kuj muaj nyob hauv cov ntawv Cov Kev Taw Qha Kev Noj Qaab Haus Huv thiab.
The print version also includes a glossary representing content in the online Health Dictionary. Phoo kws muab luam tawm kuj muaj ib feem kws sau cov lug tseemceeb kws pev txug tej txheejtxheem ntawm qhov online Phoo Ntawv Txhais Lug Phau uas muab luam tawm kuj muaj ib feem uas sau cov lus tseemceeb uas piv txog tej txheejtxheem ntawm qhov online Phau Ntawv Txhais Lug
Credits are noted on each PDF document. The original English comes from many documents, including the following online sources:A complete list of sources is included in the book. Cov txajntsig yeej sau rua txhua tsaab PDF ntawv. Cov lug Aakiv yog rhu tawm ntawm ntau qhov lug, kws ib co yog: Cov txiajntsig yeej sau rau txhua tsab PDF ntawv. Cov lus Aakiv yog rho tawm ntawm ntau qhov los, uas ib co yog:
Comments are welcome ? please select Feedback or Translation concerns on drop down menu. Peb txais tog mej tej lug qha tswvyim thov moog rua Feedback losis translation concerns ntawm qhov drop down menu. Peb txais tos nej tej lus qhia tswvyim thov mus rau Feedback losis translation concerns ntawm qhov drop down menu.
The contents are listed under tabs for each of three sections: Cov txheejtxheem yog muab tso huvqaab cov taps ntawm 3 feem nuav: Cov txheejtxheem yog muab tso hauvqab cov taps ntawm 3 feem uav:
A. Access to health care and information Cuag tau kev khu hab ntaubntawv txug kev nojqaab nyobzoo Cuag tau kev kho thiab ntaubntawv txog kev nojqab nyobzoo
B. Healthy Living Nyob Cus Plawg Nyob Cus Plaws
C. Body Systems, Diseases & Injury Lub Cev, Kev Mob & Raug Mob Lub Cev, Kev Mob & Raug Mob
The online contents include link to our translations. Pages are in three columns, including English, Green and White Hmong. Most have link to original English ? exceptions are those we developed. Cov txheejtxheem online kuj muab link rua peb cov ntawv txhais hab. Cov ntawv muaj 3 kem, kws yog lug Aakiv, lug Moobleeg hab lug Hmoobdawb. Cov lug Aakiv yeej muaj link rua tug tswv tsaab ntawv tshwj cov kws peb sau xwb. Cov txheejtxheem online kuj muab link rau peb cov ntawv txhais thiab. Cov ntawv muaj 3 kem, uas yog lus Aakiv, lus Moobleeg thiab lus Hmoobdawb. Cov lus Aakiv yeej muaj link rau tus tswv tsaab ntawv tshwj cov kws peb sau xwb.
Some have links to multimedia, either narrated in Hmong or just in English. The multimedia link includes all formats: online video; multimedia; audio and written. Qho tsaab kuj muaj link rua suab/dluab multimedia kws has ua lug Moob losis lug Aakiv xwb. Cov multimedia link kuj muaj ua: dluab vibdi-os online; multimedia; suab hab sau. Qho tsab kuj muaj link rau suab/duab multimedia uas hais ua lus Moob losis lus Aakiv xwb. Cov multimedia link kuj muaj ua: duab vibdi-os online; multimedia; suab thiab sau.
Separate audio links are included for multimedia, along with topics where we?ve recorded the audio. We will be recording and adding more audio as funding permits. Kuj muaj audio link kws nwg nyob nwg kws muaj rua multimedia, nrug rua tej zaaj kws peb muab kaw ua suab lawm. Peb yuav kaw ntxiv hab tsub ntxiv rua cov kaw suab thaum muaj nyaj txaus. Kuj muaj audio link uas nws nyob nws uas muaj rau multimedia, nrog rau tej zaj uas peb muab kaw ua suab lawm. Peb yuav kaw ntxiv thiab tsub ntxiv rau cov kaw suab thaum muaj nyiaj txaus.
After the book is printed, new topics may be added to the online version. They will be indicated by New in place of a section code. Tomqaab luam phoo ntawv lawm, tejzag peb yuav muab lwm zaaj tso ntxiv rua qhov kws yog online. Cov nuav yuav muaj lu lug New (Tshab) nyob ntawm lub npe feem. Tomqab luam phau ntawv lawm, tejzaum peb yuav muab lwm zaj tso ntxiv rau qhov uas yog online. Cov no yuav muaj lo lus New (Tshiab) nyob ntawm lub npe feem.
The following key is noted at the top of each section: Cov cim nraag nuav yeej muaj nyob saab sau ntawm tej feem: Cov cim nram no yeej muaj nyob sab saum ntawm tej feem:
Example Table with Linked Materials
   Title Written Multimedia Audio
Hmong English Hmong English Hmong English
Section Click on icon to link Written English is source document Written Green Hmong Icon Written English Icon Multimedia Green Hmong Icon Multimedia English Icon Audio Green Hmong Icon Written English Icon