Hmong Family Health Guide Phoo Ntawv Qha Txug Moob Kev Nojqaab Nyobzoo Phau Ntawv Kev Qhia Txog Hmoob Kev Nojqab Nyobzoo Category Icon
  1. Introduction
  2. A. Access to Health Care
  3. B. Healthy Living
  4. C. Health Conditions
SectionTitleWrittenMultimediaAudio
HmongEnglishHmongEnglishHmongEnglish
BHealthy LivingNyob Cus PlawgNyob Cus Plaws
B1 Preventing infectious and chronic diseasesTivthaiv Cov Mob Voog hab Cov Mob NtevThivthaiv Cov Mob Voos thiab Cov Mob NtevWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B1aHand WashingNtxuav TegNtxuav TesWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B1bSurviving the Cold and Flu SeasonTiv Dlhau Dlausno hab Lub Caij Tau KhaubthuasTiv Dhau Dausno thiab Lub Caij Tau KhaubthuasWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B1cInfluenzaKhaubthuas InfluenzaKhaubthuas InfluenzaWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B1dActive Tuberculosis (TB) DiseaseMob Ntsws kws Taabtom FuamMob Ntsws uas Tabtom FuamWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B1eSelf-management: Taking Charge of Your HealthTu Tugkheej: Tswj Koj Kev Nojqaab NyobzooTu Tuskheej: Tswj Koj kev Nojqab NyobzooWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B1fWatch Your Weight!Saib ntsoov seb koj tsuam teev (nyaav) npaum lecaagSaib ntsoov seb koj tsuam teev (hnyav) npaum licas!Written Green Hmong IconWritten English IconMultimedia Green Hmong IconMultimedia English IconAudio Green Hmong IconAudio English Icon
B1gWays to Manage Your WeightTej Hauvkev Tswj Koj Le CeblaagTej Hauvkev Tswj Koj Li CeblagWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B2 Diet and Nutrition - Health TipKev Noj Zaubmov hab Tej Zaubmov Zoo - Tswvyim ZooKev Noj Zaubmov thiab Tej Zaubmov Zoo - Tswvyim ZooWritten Green Hmong IconWritten English Icon  Audio Green Hmong IconAudio English Icon
B2aNutrition for EveryoneNoj Haus ZooNoj Haus ZooWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B2bCut Down on Fat - Not on Taste!Txu kev noj Roj! - xob Saj!Txo kev noj Roj! - txhob Saj!Written Green Hmong IconWritten English IconMultimedia Green Hmong IconMultimedia English IconAudio Green Hmong IconAudio English Icon
B2cCut Down on Salt and Sodium!Txu Noj Ntsev hab Poov Ntsev!Txo Noj Ntsev thiab Poov Ntsev!Written Green Hmong IconWritten English IconMultimedia Green Hmong IconMultimedia English IconAudio Green Hmong IconAudio English Icon
B2dKeep your Food SafeKhaws Koj Tej Khoom Noj Kuas ZooKhaws Koj Tej Khoom Noj Kom ZooWritten Green Hmong IconWritten English IconMultimedia Green Hmong IconMultimedia English IconAudio Green Hmong IconAudio English Icon
B3 Stay Active and Feel BetterNyob nquag plag hab kaaj sab dlua!Nyob nquag plias thiab kaj siab dua!Written Green Hmong IconWritten English IconMultimedia Green Hmong IconMultimedia English IconAudio Green Hmong IconAudio English Icon
B4 Preventing injuriesTivthaiv kev Raug MobTivthaiv kev Raug MobWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B4aBack Health and SafetyNrausqaum Hab Kev YomceevNraubqaum thiab kev YomceevWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B4bFall PreventionTivthaiv QaugTivthaiv VauWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B5 Environmental safety - home and workplaceRuajntseg Ib Ncig - tsev hab chaw ua numRuajntseg Ib Ncig ? tsev thiab chaw ua haujlwmWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B5aSun Safety TipsTswvyim Kev Ruajntseg Zab TshaavTswvyim Kev Ruajntseg Ziab TshavWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B5bSevere WeathFuabcua PhemHuabcua PhemWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B5cFire Safety at HomeRuajntseg Suavtawv Huv TsevRuajntseg Hluavtaws Hauv TsevWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B6 Substance abuse: alcohol, street drugs, tobaccoMuaj Yees Phem: Cawv, tshuaj txhum kevcai, luamyeebMuaj Yees Phem: cawv, tshuaj txhaum kevcai, luamyeebWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B6aAlcohol drinking /alcoholismHaus cawv/Quav cawvHaus cawv/Quav cawvWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B6bKick the Smoking Habit!Txav kev Haus Luam Yeeb!Txiav kev Haus Luam Yeeb!Written Green Hmong IconWritten English IconMultimedia Green Hmong IconMultimedia English IconAudio Green Hmong IconAudio English Icon
B6cDrug AbuseQuav TshuajnyaumQuav TshuajnyaumWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B7 Pregnancy: Having a BabyCev Xeeb Mivnyuas: Muaj MivnyuasCev Xeeb Menyuam: Muaj MenyuamWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B7aPrenatal CareTu Uantej Yug MivnyuasTu Uantej Yug MivnyuasWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B7bFamily PlanningNpaaj Lub CuabyigNpaj Lub CuabyigWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B8 Infant & Child HealthMivnyuas Mog & Mivnyuas Yau Kev Nojqaab NyobzooMenyuam Mos & Menyuam Yaus Kev Kojqab NyobzooWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B8aChoosing a Doctor for Your Baby/Well Child Check-upsXaiv Ib Tug Kws Khumob rua Koj Tug mivnyuas/Tshuajxyuas MivnyuasXaiv Ib Tug Kws Khomob rau Koj Tus Menyuam/ Tshuajxyuas MenyuamWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B8bVaccines for your ChildrenTxhaaj Tshuaj Tivthaiv Rua Koj Cov MivnyuasTxaj Tshuaj Tivthaiv Rau Koj Cov menyuamWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B8cChild Safety ChecklistDlaim Tshuaj Mivnyuas Kev RuajntsegDaim Tshuaj Menyuam Kev RuajntsegWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B8dCar Seat SafetyDlaim Tshuaj Mivnyuas Kev RuajntsegDaim Tshuaj Menyuam Kev RuajntsegWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B8ePrevent Poisoning in ChildrenTivthaiv Tshuaj Lom huv Nqaj QabTivthaiv Tshuaj Lom hauv Nqaij QaibWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B8fLead Poisoning in ChildrenKua Hlau Lom MivnyuasKua Hlau Lom MenyuamWritten Green Hmong IconWritten English Icon    
B9 Mental Health - IntroductionKev Xaav kws Ruajkhov - LugchivKev Xav uas Ruajkhov - LuschivWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9aFeeling SadTu SabTu SiabWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9bDepression BasicsTotaub Kev NyuajsabTotaub Kev NyuajsiabWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9cStories of Depression Part 2 - Getting HelpLugnruag txug Nyuajsab Ntu 2 - Txais kev PaabDabneeg txog Nyuajsiab Ntu 2 - Txais kev pabWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9dPostpartum DepressionTu Sab Thaus Nyob Nruab HlisTu Siab Thaum Nyob Nruab HlisWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9eCoping with StressTiv kev Nyuaj SabTiv Kev Nyuaj SiabWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9fAnxietyKev txhawj/ntshaiKev Txhawj/ntshaiWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9gPost-Traumatic Stress Disorder (PTSD): A Real IllnessCeeb-Ntshai Heev Heev (PTSD): Ib Qhov Mob TagCeeb-Ntshai Heev Heev (PTSD): Ib Qhov Mob TiagWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9hDomestic Violence hurts the whole familyKev kubntxhuv huv lub cuabyig yeej ua rua taagnrho ib tse mobKev kubntxhov hauv lub cuabyig yeej ua rau tagnrho ib tse mobWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9iAutismAuthivxees/Mob puag hlwb mivAuthivxees/Mob puas hlwb meWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9jBipolar DisorderBipolar Disorder/Tuabplag zoo - tuabplag mobBipolar Disorder/Tibpliag zoo - Tibpliag mobWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9kSuicideTua TugkheejTua TuskheejWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9lObsessive-Compulsive DisorderTeemeem ua taag ua dlua qhov qubTeemeem ua tag ua dua qhov qubWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9mPanic DisorderMob Ceeb/NtshaiMob Ceeb/NtshaiWritten Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon
B9nSchizophreniaSchizophrenia (nov suab)Schizophrenia (hnov suab)Written Green Hmong IconWritten English Icon Multimedia English Icon Audio English Icon