Shamanism Kev ntseeg ua neeb ua yaig   Category Icon
English ResourceGreen Hmong ResourceWhite Hmong Resource
Between Two Worlds
Description:

Summary

Describes the art of Shamanism and the role of the Shaman in Hmong society. Examines the conflict between the ancient religion and traditions of the Hmong and their new way of life in the United States.

Notes

Directed and Edited by Taggart Siegel ; produced by Taggart Siegel and Dwight Conquergood


Last updated: 11/13/2009 6:30:03 AM
Txawv Neeg Txawv Dab
Description:

Ntsiablus:

Daim yeeb yaj duab no yuav piav txog Hmoob kev ua neeb ua yaig, thiab tus txiv neeb txoj hauj lwm. Tsis tas li ntawd, nws yuav soj ntsuam txog kev tsis haum xeeb ntawm kev coj kev cai qub thiab cov coj kev cai tshiab nyob hauv teb chaws Asmeslikas

Zaj Ntawv

Directed and Edited by Taggart Siegel ; produced by Taggart Siegel and Dwight Conquergood


Last updated: 11/13/2009 6:30:03 AM

Description:
Last updated: 11/13/2009 6:30:03 AM
Between Two Worlds
Description:

Summary

Describes the art of Shamanism and the role of the Shaman in Hmong society. Examines the conflict between the ancient religion and traditions of the Hmong and their new way of life in the United States.

Notes

Directed and Edited by Taggart Siegel ; produced by Taggart Siegel and Dwight Conquergood

Subjects

  1. Shamans
  2. Hmong (Asian people)--Religion. Hmong (Asian people)--United States

Last updated: 3/21/2010 1:38:25 PM
Txawv Neeg Txawv Dab
Description:

Summary

Daim yeeb yaj duab no yuav piav txog Hmoob kev ua neeb ua yaig, 50

Notes

 

Subjects

  1. Txiv Neeb
  2. Hmoob (Asian people)--Kev coj dab qhua. Hmoob (Asian people)--United States

Last updated: 3/21/2010 1:38:25 PM

Description:
Last updated: 3/21/2010 1:38:25 PM